Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP)

ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์วิจัยสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศลุ่มน้ำโขง ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดำเนินงานวิจัยภายใต้แนวคิด พหุลักษณ์ ที่เคารพในความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และแสวงหาความร่วมมือบนพื้นฐานของความแตกต่าง ภายใต้กรอบแนวคิดพหุลักษณ์นี้ ศูนย์วิจัยฯ ได้กำหนดกรอบการวิจัยหลักเพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม ภาษา และการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา การเชื่อมโยงงานวิจัยกับการสอน การสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ


Journal of Mekong Societies