บุคลากรประจำศูนย์1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ณัฐธิดา คงเจริญกุล


ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


E-mail : oliverkahn_meen@hotmail.com

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ภาวดี มาพันธ์


ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


E-mail : pawadeemapan@gmail.com