บุคลากรประจำศูนย์1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ณัฐธิดา คงเจริญกุล


ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


E-mail : plurality@kku.ac.th

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


วริศรา จรทอง


บธ.บ. บริหารธุรกิจ(การบัญชี)


E-mail : plurality@kku.ac.th