บุคลากรประจำศูนย์เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ณัฐธิดา คงเจริญกุล


ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


E-mail : oliverkahn_meen@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

เบญจพร โคกแปะ


ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น


E-mail : yard_kw_504@hotmail.com