ติดต่อสอบถามศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง

อาคาร HS.02 ชั้น1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ / โทรสาร 043-203215

IP Phone 45899

E-mail : cerp2001@hotmail.com / plurality@kku.ac.th