แฟ้มภาพการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17

22-23 กุมภาพันธ์ 2561


การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17

งานประชุมวิชาการระดับชาติ โลกกับธรรม: ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์อีสาน

22-23 กุมภาพันธ์ 2561


งานประชุมวิชาการระดับชาติ โลกกับธรรม: ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์อีสาน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

2-3 พฤศจิกายน 2560


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

นิทรรศการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017

1-3 พฤศจิกายน 2560


นิทรรศการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย รุ่นที่ 4

14 กันยายน 2560


อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย รุ่นที่ 4

งานสัมมนาวิชาการสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่4 ฮูปแต้ม

21 - 22 สิงหาคม 2560


งานสัมมนาวิชาการสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่4 ฮูปแต้ม

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต-01

15-16 มิถุนายน 2560


โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IC-HUSO2016-01

14-15 พฤศจิกายน 2559


งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International Conference on Humanities and Social Sciences

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน-01

7-8 เมษายน 2559


การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวะการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

การบรรยายการเปลียนที่ดินให้เป็นทุน

8 กุมภาพันธ์ 2559


การบรรยายการเปลียนที่ดินให้เป็นทุน : เศรษฐศาสตร์การเมืองใหม่ของการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรรม โดย Prof. Philip Hirsch; University of Sydney, Australia จัดโดยศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอาณาบริเวณศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.สงขลานครินทร์ ดูงาน

25 พฤษภาคม 2558


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.มหาสารคาม ดูงาน

15 พฤษภาคม 2558


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองพัฒนายุทธศาสตร์ ดูงาน

30 มกราคม 2558


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองพัฒนายุทธศาสตร์
สำนักงานนโยบายและยุธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนกลาโหม

นิทรรศการงานประชุมวิชาการ 50 ปี มข.

22-23 มกราคม 2558


นิทรรศการงานประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ราชภัฎอุดร ดูงาน

8 ธันวาคม 2557


ศูนย์พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดทำวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

ประชุมวิชาการนานาชาติ IC-HuSo 10th

20-21 พฤศจิกายน 2557


ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
The 10th International Conference on Humanities & Social Sciences

โรงเรียนนายทหารเรือ ดูงาน

19 พฤศจิกายน 2557


คณะอาจารย์ พร้อมด้วยนายทหาร โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น เดินทางมาศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ฯ
และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการวิจัยสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศลุ่มน้ำโขง

งานลอยกระธง มข.

6 พฤศจิกายน 2557


งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น