แฟ้มภาพวารสารวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าศึกษาดูงานวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

17 มิถุนายน 2565


วารสารวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง (Journal of Mekong Societies)
ของศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อเป็นแนวทางให้วารสารได้เตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพวารสารสู่สากล

จัดโครงการบริการวิชาการ

17 มิถุนายน 2565


ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบริการวิชาการ
นำโดย ดร.เวียงคำ ชวนอุดม และ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน
ณ วัดกู่แก้วสามัคคี อบต.ดอนช้าง บ้านหัวสระ หมู่ 6 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เพื่อเรียนรู้ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสืบสานวิถีชุมชนแบบยั่งยืน

มอ ศึกษาดูงานพหุลักษณ์

12 พฤษภาคม 2565


ศูนย์วิจัยพหุลักษณสังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้มีโอกาสต้อนรับทีมศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ในอาเซียนตอนล่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในฐานะองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัยในอาเซียน

แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่และเพื่อขอหารือในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

5 มีนาคม 2562


คณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ได้มีโอกาสเข้าพบท่านรองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งใหม่และเพื่อขอหารือในประเด็นเกี่ยวกับ
แนวทางในการบริหารจัดการศูนย์วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานประชุมวิชาการนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14

22-23 พฤศจิกายน 2561


ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดเวทีนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14
(The 14th International Conference on Humanities and Social Sciences)

Sithan KKU Festival 2018

20-22 พฤศจิกายน 2561


ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมมาบูชาน้ำ
(Sithan KKU Festival 2018)

ต้อนรับสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-10.30 น.


ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงได้มีโอกาสต้อนรับสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม

แสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

25-26 ตุลาคม 2561


ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ในการจัดทำโครงการประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3
"ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4

9 ตุลาคม 2561


ภาพบรรยากาศของการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4
ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

แสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

17 สิงหาคม 2561


คณะกรรมการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง มอบช่อดอกไม้ให้คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อแสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี
ในงาน "มหกรรมวิชาการ Huso Big Day ครบรอบ 40 ปี"

โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ

8-10 สิงหาคม 2561


“โครงการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2561ของ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่มาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น 1) แนวทางการดำเนินงานวิจัย 2) แนวทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ 3) แนวทางการบริหารจัดการวารสารวิชาการ

การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17

22-23 กุมภาพันธ์ 2561


การสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17

งานประชุมวิชาการระดับชาติ โลกกับธรรม: ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์อีสาน

22-23 กุมภาพันธ์ 2561


งานประชุมวิชาการระดับชาติ โลกกับธรรม: ภูมิปัญญาความรู้ในงานพุทธศิลป์อีสาน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

2-3 พฤศจิกายน 2560


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

นิทรรศการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017

1-3 พฤศจิกายน 2560


นิทรรศการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2017

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย รุ่นที่ 4

14 กันยายน 2560


อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย รุ่นที่ 4

งานสัมมนาวิชาการสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่4 ฮูปแต้ม

21 - 22 สิงหาคม 2560


งานสัมมนาวิชาการสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลาว ครั้งที่4 ฮูปแต้ม

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต-01

15-16 มิถุนายน 2560


โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 ภูมิปัญญาสู่อนาคต

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IC-HUSO2016-01

14-15 พฤศจิกายน 2559


งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th International Conference on Humanities and Social Sciences

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน-01

7-8 เมษายน 2559


การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิถีชาติพันธุ์ในอีสาน : "ภาวะการณ์กลายเป็น" ในกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่

การบรรยายการเปลียนที่ดินให้เป็นทุน

8 กุมภาพันธ์ 2559


การบรรยายการเปลียนที่ดินให้เป็นทุน : เศรษฐศาสตร์การเมืองใหม่ของการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรรม
โดย Prof. Philip Hirsch; University of Sydney, Australia
จัดโดยศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ
สาขาอาณาบริเวณศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.สงขลานครินทร์ ดูงาน

25 พฤษภาคม 2558


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.มหาสารคาม ดูงาน

15 พฤษภาคม 2558


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองพัฒนายุทธศาสตร์ ดูงาน

30 มกราคม 2558


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองพัฒนายุทธศาสตร์
สำนักงานนโยบายและยุธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนกลาโหม

นิทรรศการงานประชุมวิชาการ 50 ปี มข.

22-23 มกราคม 2558


นิทรรศการงานประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ราชภัฎอุดร ดูงาน

8 ธันวาคม 2557


ศูนย์พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
เข้าร่วมศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดทำวารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

ประชุมวิชาการนานาชาติ IC-HuSo 10th

20-21 พฤศจิกายน 2557


ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
The 10th International Conference on Humanities & Social Sciences

โรงเรียนนายทหารเรือ ดูงาน

19 พฤศจิกายน 2557


คณะอาจารย์ พร้อมด้วยนายทหาร โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น เดินทางมาศึกษาการดำเนินงานของศูนย์ฯ
และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการวิจัยสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเทศลุ่มน้ำโขง

งานลอยกระธง มข.

6 พฤศจิกายน 2557


งานลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น