คณะกรรมการผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์


D.A. (History), Chulalongkorn University, Thailand


E-mail : darmat@kku.ac.th

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ


Ph.D. (Comparative Culture and Area Studies) University of the Ryukyus, Japan


E-mail : keersr@kku.ac.th

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์


Ph.D. (Anthropology) VU University Amsterdam, Netherlands


E-mail : patlap@kku.ac.th

กรรมการ

อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ นาราสัจจ์


ปรด.(สหวิทยาการ) -ปริญญาดุษฏีบัณฑิตศึกษา สาขาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


E-mail : cd3ben@hotmail.com

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ตั้งสกุล


Ph.D. in Architecture, University of Florida, U.S.A


E-mail : nopthu@kku.ac.th

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา จันทร์เทาว์


Ph.D. (Linguistics), Mahidol University, Thailand


E-mail : jratta@kku.ac.th

กรรมการ

อาจารย์ ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์


Ph.D. (Thai Studies), Mahasarakham University, Thailand


E-mail : kjanthra@gmail.com

กรรมการ

อาจารย์ ดร. วรรณฤดี คุระวรรณ


Ph.D. (Principles of Analysis of Language in the Media) University of Paris X - Nanterre, France


E-mail : wankur@kku.ac.th

กรรมการ

อาจารย์ ดร. กรวิภา พูลผล


Ph.D. (Applied Linguistics) Northern Arizona University, U.S.A.


E-mail : korpul@kku.ac.th

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนนันท์ บุ่นวรรณา


Ph.D. (History of Vietnam) The Social Sciences and Humanity Hochiminh City, Vietnam


E-mail : thanabo@kku.ac.th

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุญณิศา วิเศษสินธุ์


M.A. (Mass Communication), Thammasat University, Thailand


E-mail : sbhunn@kku.ac.th

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก


ปร.ด.(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


E-mail : rukcch@kku.ac.th