คณะกรรมการ
รักษาการผู้อำนวยการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ


Ph.D. (Comparative Culture and Area Studies) University of the Ryukyus, Japan


E-mail : keersr@kku.ac.th


รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ


อาจารย์ ดร. เวียงคำ ชวนอุดม


Ph.D. (Archaeology) Pune-6 University, India


E-mail : wianch@kku.ac.th


รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ชำนาญมาก


ปร.ด.(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


E-mail : rukcch@kku.ac.th


กรรมการ


ผศ. ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์


Ph.D. (Anthropology) VU University Amsterdam, Netherlands


patlap@kku.ac.th


กรรมการ


ผศ. ดร. นพดล ตั้งสกุล


Ph.D. in Architecture, University of Florida, U.S.A


nopthu@kku.ac.th


กรรมการ


ผศ. ดร. กรวิภา พูลผล


Ph.D. (Applied Linguistics) Northern Arizona University, U.S.A.


korpul@kku.ac.th


กรรมการ


อ. ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์


Ph.D. (Thai Studies), Mahasarakham University, Thailand


kjanthra@gmail.com


กรรมการและเลขานุการ


ผศ. ดร. ธนนันท์ บุ่นวรรณา


Ph.D. (History of Vietnam) The Social Sciences and Humanity Hochiminh City, Vietnam


thanabo@kku.ac.th