การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง

- หลักการปฏิบัติและขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง

ขั้นตอนขอการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1) เตรียมเอกสาร

1.1) ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด
1.2) บันทึกข้อความขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด
1.3) บว.23 จำนวน 1 ชุด
1.4) แบบเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด

2) เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา

2.1) เสนอเค้าโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอนุมัติเงินทุนการศึกษา
2.2) จัดทำสัญญารับทุนการศึกษา (สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน)
2.3) ส่งหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย งวดที่ 1 (60%) ดังนี้
- ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรนักศึกษา 2 ชุด

3) รับเงินทุนงวดที่ 1 (60%)

3.1) ตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่อ้างอิงชื่อศูนย์วิจัยฯ
3.2) ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี (ใส่ชื่อศูนย์วิจัยฯทุกครั้ง)

4) รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 1
เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินงวดที่ 2 (30%)

4.1) บันทึกข้อความขออนุมัติเงินทุนการศึกษา งวดที่ 2
4.2) แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
4.3) ส่งหลักฐานหักล้างเงินยืม งวดที่ 1 ตามจำนวนเงินในงวดที่ 1
4.4) ส่งผลงานทางวิชาการตามเงื่อนไขการรับทุน (หากมี)

5) รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 เสนอ
เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินงวดที่ 3 (10%)

5.1) บันทึกข้อความขออนุมัติเงินทุนการศึกษา งวดที่ 3
5.2) ส่งแบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 ชุด
5.3) ส่งหลักฐานหักล้างเงินยืมที่เหลือทั้งหมด
5.4) ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม
5.5) ส่งผลงานทางวิชาการตามเงื่อนไขการรับทุน
5.6) ส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ใส่แผ่น CD 1 แผ่น© 2560 Plurality.kku.ac.th / All rights reserved