การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- หลักการปฏิบัติและขั้นตอนการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1) เตรียมเอกสาร

1.1) บันทึกข้อความขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด
1.2) ผลงานทางวิชาการที่อ้างอิงศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงเป็น
แหล่งทุนและสังกัด จำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งส่งไฟล์ผลงานทางวิชาการใส่
แผ่น CD จำนวน 1 แผ่น

2) เสนอผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการ
พิจารณา

2.1) เสนอผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการพิจารณา
2.2) เมื่อได้รับการอนุมัติจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ให้นักวิจัย
เตรียมเอกสารดังนี้
- ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด

3) รับเงินการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ

**เจ้าหน้าที่จะโอนเงินทุนภายใน 30 วันภายหลังคณะกรรมศูนย์วิจัย
พหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงอนุมัติการจัดสรรทุน© 2560 Plurality.kku.ac.th / All rights reserved