รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงวาระปี พ.ศ. 2546 – 2548

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ

ผู้อำนวยการ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

รองผู้อำนวยการ

3.

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

กรรมการ

4.

รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์

กรรมการ

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง

กรรมการ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ตั้งสกุล

กรรมการ

7.

อาจารย์ ดร. มณีมัย ทองอยู่

กรรมการ

8.

อาจารย์ ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์

กรรมการ

9.

อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจจ์

กรรมการ

10.

อาจารย์รัตนา จันทร์เทาว์

กรรมการและเลขานุการ

วาระปี พ.ศ. 2549 – 2551

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ

ผู้อำนวยการ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

รองผู้อำนวยการ

3.

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

กรรมการ

4.

รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์

กรรมการ

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง

กรรมการ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ตั้งสกุล

กรรมการ

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา

กรรมการ

8.

อาจารย์ ดร. มณีมัย ทองอยู่

กรรมการ

9.

อาจารย์ ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์

กรรมการ

10.

อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์

กรรมการ

11.

อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจจ์

กรรมการและเลขานุการ

วาระปี พ.ศ. 2552 – 2554

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาตวัลลภ

ผู้อำนวยการ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

3.

อาจารย์เบญจวรรณ นาราสัจจ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

4.

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

กรรมการ

5.

รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์

กรรมการ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง

กรรมการ

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ตั้งสกุล

กรรมการ

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา

กรรมการ

9.

อาจารย์ ดร. กีรติพร ศรีธัญรัตน์

กรรมการ

10.

อาจารย์ ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์

กรรมการและเลขานุการ

วาระปี พ.ศ. 2555 – 2557

1.

อาจารย์ ดร. มณีมัย ทองอยู่

ผู้อำนวยการ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

3.

อาจารย์พัชรินทร์ ลาภานันท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง

กรรมการ

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา

กรรมการ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ตั้งสกุล

กรรมการ

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา จันทร์เทาว์

กรรมการ

8.

อาจารย์ ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์

กรรมการ

9.

อาจารย์ ดร. วรรณฤดี คุระวรรณ

กรรมการ

10.

อาจารย์ ดร. กรวิภา พูลผล

กรรมการ

11.

อาจารย์ ดร. ธนนันท์ บุ่นวรรณา

กรรมการ

12.

อาจารย์ ดร. กีรติพร ศรีธัญรัตน์

กรรมการ

13.

อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์

กรรมการ

14.

อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก

กรรมการและเลขานุการ

วาระปี พ.ศ. 2558 – 2560

1.

รองศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

ผู้อำนวยการ

2.

อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

3.

อาจารย์ ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มะลิวัลย์ บูรณพัฒนา

กรรมการ

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ตั้งสกุล

กรรมการ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา จันทร์เทาว์

กรรมการ

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนนันท์ บุ่นวรรณา

กรรมการ

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์

กรรมการ

9.

อาจารย์ ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์

กรรมการ

10.

อาจารย์ ดร. วรรณฤดี คุระวรรณ

กรรมการ

11.

อาจารย์ ดร. กรวิภา พูลผล

กรรมการ

12.

อาจารย์รักชนก ชำนาญมาก

กรรมการและเลขานุการ

วาระปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรติพร จูตะวิริยะ

รักษาการผู้อำนวยการ

2.

อาจารย์ ดร. เวียงคำ ชวนอุดม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

3.

อาจารย์ ดร. รักชนก ชำนาญมาก

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

4.

อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์

กรรมการ

5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ตั้งสกุล

กรรมการ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิภา พูลผล

กรรมการ

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ นาราสัจจ์

กรรมการ

8.

อาจารย์ ดร. แก้วตา จันทรานุสรณ์

กรรมการ

9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนนันท์ บุ่นวรรณา

กรรมการและเลขานุการ