ทุนทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561

1 เกณฑ์การรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2561
2 ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

1.เตรียมเอกสาร

1.บันทึกข้อความขอรับทุน
2.บว.23
3.แบบเสนอโครงการวิจัย

2.เสนอเค้าโครงให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

1 ทำสัญญารับทุน
2.เตรียมเอกสารการเบิกจ่าย
2.1 ใบสำคัญรับเงิน(เจ้าหน้าที่)
2.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุด
2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา2ชุด

3.อนุมัติเงินงวดที่1 50%

1.ข้อปฏิบัติในการรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
2.ตัวอย่างการอ้างอิงชื่อศูนย์วิจัยในบทความ

4.รายงานความก้าวหน้ารับเงินงวดที่2และ3

1.บันทึกข้อความขอเบิกเงินงวดที่2 และ 3
2.แบบรายงานความก้าวหน้า
3.ส่งผลงานตามเงื่อนไขทุน
4.ส่งหลักฐานหักล้างเงินทุนในงวดที่ 1

5.ปิดทุน รับเงินงวดสุดท้าย

1.บักทึกข้อความขอปิดทุน
2.แบบรายงานความก้าวหน้า
3.รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4.หลักฐานหักล้างเงินทุน
5.ผลงานทั้งหมดตามเงื่อนไขทุน
6.ไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และผลงานใส่ CD 1 แผ่น© 2560 Plurality.kku.ac.th / All rights reserved